לייעוץ ללא התחייבות:

הפרוצדורה להכנת יפוי כח מתמשך

החוק קובע כי עריכת יפוי כח מתמשך תיעשה, אך ורק, על ידי עו"ד שהוכשר באופן ספציפי לכך על ידי האפוטרופוס הכללי.

עריכת יפוי כח מתמשך מחייבת קיומן של מספר פגישות. פגישה ראשונה מתקיימת עם הממנה בנפרד. במסגרת פגישה זו, מסביר הממנה מהם הנושאים לגביהם הוא רוצה כי יפוי הכח יחול, מי הוא רוצה שישמש כמיופה כח, כמיודע ועוד. לאחר מכן, מתקיימת פגישה נפרדת עם מיופה הכח.

לאחר הכנת נוסח יפוי הכח בהתאם לרצונו של הממנה, מתקיימת פגישה לחתימה על טופס יפוי הכח. הן הממנה והן מיופה הכח צריכים לחתום על טופס יפוי הכח.

בשלב הבא, משודר טופס יפוי הכח באופן מקוון לאפוטרופוס הכללי באמצעות אתר ייעודי לכך. את יפוי הכח החתום במקור יש להמציא פיסית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

נכון להיום, הפקדתו של יפוי כח מתמשך אינה כרוכה בתשלום אגרה כלשהי.

אם אין לאפוטרופוס הכללי הערות פרוצדורליות לטופס יפוי הכח, ניתן על ידו אישור הפקדה. בשלב זה, נשלח עותק של יפוי הכח הכולל חותמת של האפוטרופוס הכללי הכולל את תאריך הפקדתו.

יפוי הכח המתמשך עדיין אינו נכנס לתוקף. הערה בהקשר זה- במידה ונקבע בעניינים רכושיים כי יפוי הכח ייכנס לתוקף מיידי, הרי יפוי כח זה ישמש רק לנושאים הרכושיים כיפוי כח רגיל.

רק כאשר חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן יפוי הכח המתמשך ולאחר שניתנת הצהרה על ידי מיופה הכח לאפוטרופוס הכללי כי מתקיימים התנאים להכנסתו של יפוי הכח המתמשך לתוקף וכי קוימו על ידו חובות היידוע (ככל שנקבעו כאלה על ידי הממנה), מתקבל עותק של יפוי הכח המתמשך כשהוא נושא גם חתומת של תאריך כניסתו לתוקף. מרגע זה, ניתן לפעול על-פי יפוי הכח המתמשך.

בהקשר זה, ראוי לציין כי במקרים רבים, אחד מבני המשפחה של האדם היה מתמנה לאפוטרופוס על ידי הגשת בקשה לבית המשפט (אשר הוא היחיד המוסמך למנות אפוטרופוס) ולאחר מכן, היה מחויב בהגשת דוחות מידי שנה למשרדי האפוטרופוס הכללי. לעומת זאת, במסגרת עריכת יפוי כח מתמשך ניתן להימנע מכל הסרבול הבירוקרטי החל על אפוטרופוס (ככל שהממונה, כמובן, מעוניין בכך. בידי הממנה קיימת עדיין האפשרות לקבוע גם במסגרת יפוי הכח המתמשך כי מיופה הכח יהא מחויב בדיווחים לאפוטרופוס הכללי ו/או כי האפוטרופוס הכללי יפקח על פעולותיו של מיופה הכח).

 

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

 

Open chat
המשרד זמין